Willis 22 x 80 lathe (4) | Willis 22 x 80 lathe (4)