Willis 22 x 80 lathe (1) | Willis 22 x 80 lathe (1)